כונס נכסים kones.co.il
!!! פרסומת: "חובות" - המדריך השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עסקי, פשיטת רגל, פרוק חברה. להזמנת הספר הקישו כאן
הצטרפו לתפוצה פרסום באתר הוסיפו למועדפים פורום שלחו מייל מן העיתונות מי אנחנו ראשי
הליך פשיטת רגל
מבוא להוצאה לפועל
מדריך לחייב בהוצאה לפועל
מדריך לזוכה בהוצאה לפועל
מסלול של חברה בפרוק
פורטל המשפט הישראלי
הכנת תוכנית עסקית
זכויות עובדים בעסק שפשט רגל
פורום - שאלות ותשובות
(סכומים פטורים מעיקול (הגנת השכר
הכל על חתימת ערבות
שכר כונסים ומפרקים
קישורים לאתרים מומלצים
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ
חידוש רשיונות נהיגה לפושטי רגל
התמודדות עם חוב משכנתא
דיבידנד במליוני שקלים ממתין לנושים
מדריך לזוכה בהוצאה לפועל
גולשים יקרים
ביום 16/05/2009 נכנס לתוקף החלק הארי של הרפורמה בהוצאה לפועל
המידע באתר רלוונטי לתקופה שלפני הרפורמה
לאחר בחינת פעילות ההוצאה לפועל לאחר הרפורמה
יעודכן המידע בדף זה בהתאם


(עילות לפתיחת תיק הוצל"פ (מיהו זוכה בהוצל"פ
,הזוכה" - אדם או תאגיד שבית משפט או בית דין נתן לזכותו פסק דין"
או שיש בידו צ'ק או מסמך שדינו כפסק דין על פי חוק, רשאי לפתוח
תיק הוצאה לפועל כנגד החייב. שלא כמו בתביעה בבימת משפט
,בה כפופים לברירת הדין מבחינת המקום לפי תקנות סדר הדין האזרחי
הזוכה בהוצאה לפועל רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל בכל לשכה
.שנוחה לו וזהו יתרון בולט לזוכה

פתיחת תיק הוצל"פ, תשלום האגרות ושכ"ט עו"ד
לצורך פתיחת התיק יש למלא טופס פתיחת תיק. כמו כן על הזוכה
.להצטייד בהעתק תעודת זהות ובשם החייב, מספר זהותו וכתובתו
במקרה של חברה בע"מ יצטייד הזוכה במספר ח.פ. של החברה
החייבת. על הזוכה לשלם אגרת פתיחת תיק הוצל"פ. סכום
האגרה שונה בין פסק דין לשטר. בשטרות והמחאות יעמוד סכום
האגרה על 1.25% מסך החוב, ובמקרה של פסק דין יעמוד סכום
האגרה על 1% מסך החוב המשוערך. בנוסף, יש להצטייד בפסק דין
.מאושר על ידי בית-המשפט או בית-הדין או בצ'ק או בשטר המקורי
אם מדובר בפסק דין על הזוכה למלא בקשה לביצוע פסק דין. אם
.מדובר בשטר או בצ'ק, על הזוכה למלא בקשה לביצוע שטר
.לאחר תשלום האגרה במזומן ניתן מספר לתיק שנפתח
בתיקים בהם הזוכה מיוצג ע"י עורך דין, מוסיפים לחוב המקורי את
שכר טרחת עורך הדין לתיק. ישנו שכר טרחה א' המתווסף לפתיחת
התיק ומהווה 10% + מע"מ מסך החוב במקרה של פסק דין ובמקרה
של שטרות והמחאות עומד על 15% + מע"מ. אם החוב לא נפרע
במלואו תוך 20 יום, יתווסף לחוב שכר טרחה ב' שיהיה בשיעור 10%
.מיתרת החוב
חשוב לדעת כי ההליכים נגד החייב אינם ננקטים באופן אוטומטי ע"י
לשכת ההוצאה לפועל, אלא נתונים כולם בידי הזוכה. במידה והזוכה
אינו יוזם נקיטת הליכים כלשהם, לשכת ההוצאה לפועל לא תנקוט
.בשום הליך נגד החייב

מסירת אזהרה לחייב
טרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל, יש למסור אזהרה לחייב. אזהרה זו
נחוצה על מנת שהחייב יידע כי הזוכה פתח נגדו תיק בלשכת
הוצאה לפועל ,ובכך תינתן בידו ההזדמנות לשלם את החוב בטרם ינקוט
נגדו הזוכה בהליכים שונים. לשכת ההוצאה לפועל שולחת לחייב
,הודעה על פתיחת התיק ושובר תשלום. אם הכתובת שמסרתם שגויה
.לא ניתן לנקוט הליכים כנגד החייב
בהתאם לקבוע בחוק, אין לפעול כנגד החייב בטרם חלפו להם 20 יום
,ממועד מסירת האזהרה לחייב. בחלוף 20 יום ממסירת האזהרה
רשאי הזוכה לבקש מלשכת ההוצאה לפועל לנקוט בהליכים נגד החייב
.לצורך גביית החוב

הליכים נגד החייב: מאסר, עיכוב יציאה, עיקולים וחקירת יכולת
עיכוב יציאה מהארץ
אם מתעורר חשד שהחייב עומד לצאת את הארץ ויציאתו תסכל את גביית
החוב, רשאי הזוכה להגיש בקשה לעיכוב יציאת החייב מהארץ עוד בטרם
חלוף מועד האזהרה או לאחריה. גם במקרה זה, על הזוכה לבסס היטב
את נימוקיו לבקשה, שכן ראשי ההוצל"פ אינם ממהרים להגביל חירותו
של אדם. כמו כן יש לצרף לבקשה תמצית ממרשם האוכלוסין לגבי פרטיו
האישיים של החייב. אם הבקשה מאושרת, רשאי החייב להגיש בקשה להסרת
עיכוב היציאה תמורת בטחונות מתאימים.
עיקולים
אחד ההליכים בהם יכול הזוכה לנקוט כנגד החייב הוא עיקול. זוהי פעולה
משפטית כנגד הבעלים של נכס או של המחזיק בו, אשר כל מטרתה היא
להגביל את היכולת של בעל או מחזיק הנכס לממש, לסחור או להשתמש
.בנכס, כדי שהזוכה יוכל לפרוע את החוב המגיע לו
קיימים מספר סוגי עיקולים: עיקול אצל צד ג' (אצל מעביד או בנקים), עיקול
.מקרקעין, עיקול רכב, אך סוג העיקול הנפוץ ביותר הינו עיקול מיטלטלין
הזוכה יכול לעקל את המיטלטלין של החייב ולמכור אותם. מדובר במיטלטלין
.'המצויים בידי החייב עצמו וכן במיטלטלין המוחזקים בידי צד ג
מיטלטלין הם למעשה כל הנכסים השייכים לחייב, חוץ ממקרקעין. מדובר
לא רק בנכסים מוחשיים, אלא גם בזכויות קיימות וזכויות עתידיות כגון זכות
מכוח פסק דין או זכות לקבל דמי שכירות. עם זאת, מונה חוק ההוצאה לפועל
רשימת מיטלטלין אשר אינם ניתנים לעיקול: מצרכי אוכל למחיית החייב
ובני משפחתו, בגדים, מיטות, כלי מיטה, כלי אוכל ומטבח, כלי בית החיוניים
למחיית החייב, תשמישי קדושה, בנסיבות מסוימות גם כלים המשמשים
.את החייב לפרנסתו, וכן כלים ובעלי חיים אשר בשימוש נכה
חקירת יכולת
מהי חקירת יכולת
אחת הדרכים העומדות לרשות ראש ההוצאה לפועל לבירור יכולתו
הכלכלית של החייב לפרוע את חובו היא חקירת יכולת. מטרת
החקירה היא לעמוד על יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב, הן
לצורך קבלת החלטה אם להיעתר לבקשה לתת צו תשלומים והן לצורך
.נקיטת הליכים כנגד רכושו של החייב
יש מצבים בהם החייב מבקש להיחקר על יכולתו, בדרך כלל בעקבות
בקשה שהגיש לאיחוד כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו
לצורך הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, או לצורך החלטה בבקשה
.שהגיש לראש ההוצאה לפועל למתן צו לתשלומים
לעומת זאת, זוכה המבקש לזמן חייב לחקירת יכולת עושה זאת על
.'מנת לאתר זכויות ונכסים המצויים בחזקת החייב או בחזקת צד ג
המטרה העיקרית היא להפעיל לחץ על החייב לשלם את החוב בתשלומים
.חודשיים או באופן אחר
בחקירת יכולת על הנחקר מוטלת החובה להמציא לראש ההוצאה
,לפועל ולזוכה מסמכים שונים המעידים על יכולתו הכלכלית. כך, למשל
,יש להמציא תלושי משכורת עדכניים, חשבונות חשמל, טלפון, ארנונה
אישור על יתרות כספים בחשבון הבנק של החייב, קרנות פנסיה, רשימת
חובות, מידע על הכנסות בן הזוג ובני המשפחה האחרים הגרים עמו, רשימת
.הכנסות והוצאות ועוד
נטל הוכחת היכולת מוטל על החייב הנחקר. לפיכך, יש חשיבות רבה לעובדת
המצאת המסמכים על ידי החייב. אם החייב לא המציא את המסמכים הנדרשים
ממנו להוכחת יכולתו, יראו בו כמי שלא עמד בנטל הוכחת יכולתו וכבעל חוב
.המשתמט מתשלום החוב הפסוק
כיצד מתנהלת החקירת יכולת
הנחקר מתייצב על דוכן העדים ומוזהר ע"י ראש ההוצאה לפועל לומר את
האמת ושאם לא יעשה כן הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק. בדרך כלל
נחקר החייב תחילה ע"י ראש ההוצאה לפועל, שחוקר את יכולתו בהסתמך
על המסמכים שצירף. בתום חקירת ראש ההוצאה לפועל ניתנת הרשות
גם לזוכים לנהל חקירה משלהם. בסיום מתבקשים החייב והזוכים לסכם
בפני ראש ההוצאה לפועל את עמדותיהם, ולאחר מכן נותן ראש ההוצאה
.לפועל את החלטתו
פקודת מאסר
באפשרות הזוכה בתיק ההוצל"פ להוציא פקודת מאסר כנגד החייב, אך
,ורק אם קיבל החייב אזהרה על פתיחת התיק ולא התייצב לחקירה
,או שלא הגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לצו חיוב בתשלומים
או שלא הגיש לראש ההוצאה לפועל התנגדות לביצוע השטר או פסק
.הדין, או שלא שילם את מלוא החוב או התשלומים
ניתן לבקש הליך מאסר בחלוף 21 יום ממסירת האזהרה לחייב. הוצאת
.פקודת מאסר כרוכה באגרה, שתתווסף לחוב בתיק

ערעורים
על כל החלטה של ראש ההוצאה לפועל ניתן לערער בבית-המשפט
המחוזי. במקרה בו נתן ראש ההוצאה לפועל בגוף החלטתו רשות
,ערעור, ניתן לערער ישירות. במידה ואין בגוף ההחלטה רשות ערעור
.יש להגיש קודם לכן בקשת רשות ערעור
בית-המשפט המחוזי רשאי לקבל את הערעור, לדחות אותו או לתת
.החלטה אחרת

צו עשה
במקרה בו פסק הדין כולל עשיית מעשה, כגון תיקון מסוים, לשכת
הוצאה לפועל תשלח לחייב הודעה כי הוא מחויב לבצע את המעשה
במידה ולא ביצע החייב את המעשה, יוכל הזוכה לבקש לעשות את
.המעשה בשם החייב, לצרף הצעת מחיר ולבקש שהחייב יישא בהוצאה

דוגמאות טפסים
ביום 26/01/03 הוחלפו כל טופסי ההוצאה לפועל וקוד הסעדים
בעקבות שינוי במערכת המחשוב ומעבר למערכת אורנט. מצ"ב טפסים
:הרלוונטים לחייב בתיק
טופס בקשות זוכה
טופס בקשות זוכה
טופס בקשות זוכה לפעולות כספיות
טופס בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעייםהצפיה במידע שבאתר אינה כרוכה בתשלום. האתר מנוהל ע"י
חזני אילן ושות', משרד עו"ד
טלפון 5252441-03
hovot@outlook.co.il אימייל
טיפול ע"י צוות מקצועי הכולל את עו"ד אילן חזני, כלכלן שהיה חוקר כלכלי בכיר לשעבר באגף כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים
משרדנו מציע פתרונות ליחידים וחברות שנקלעו להסתבכות כלכלית
תחומי עיסוק בין היתר: הסדרי נושים, כינוס נכסים, הבראת חברות, פרוק חברות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל
:מתנה לחג העצמאות
בנק לאומי למשכנתאות ישחרר
אלפי ערבים מחבותם
מתוך מעריב
ביהמ"ש העליון קבע כי זוגתו של
חייב בהוצאה לפועל היא דיירת מוגנת
בדירת מגורים הנמכרת על ידי כונס
מספרי טלפון ישירים למוקד הארצי
של ההוצאה לפועל שלאחרונה נקראת
רשות האכיפה והגבייה
*35592
073/2055000
טלפון נפרד למסלול המקוצר
02/6596777
פקס נפרד למסלול המקוצר
02/6596788
המחוז המוביל בכמות צווי הכינוס בשנה
האחרונה הוא מחוז ת"א בו ניתנו 1827
צווי כינוס נכסים שהם כ- 46.5% מכלל
צווי הכינוס בפריסה ארצית, אחריו
מחוז חיפה עם כ- 1239 צווי כינוס
מחוז ב"ש עם כ- 614 צווי כינוס
ומחוז ירושלים עם כ- 249 צווי כינוס
קובץ ובו רשימת חברות בפירוק מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
קובץ ובו רשימת פושטי רגל מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
חוב אבוד אינו מהווה מחילה שעל החוב
הקישו כאן להורדת העתק מההחלטה
בקרו בפורטל המשפט הישראלי
www.Dinim.info
בית המשפט המחוזי בחיפה קבע
שלא ניתן לפנות מדירה בגלל חוב משכנתא
מבלי לתת דיור חלופי
השופט דוד רוזן מהמחוזי בחיפה קבע
- יש להמציא לחייבים הן את דוחות החניה
והן את אישור המסירה המקורי
השופט אבי זמיר מהמחוזי בת"א קבע
.ניתן לתת הפטר למרות שלא נבדקו הת.ח
ויש להתחשב בזמן ובנסיבות קשות
השופטת אלשיך מהמחוזי בת"א קבעה
ניתן לבטל הפטר גם אחרי מספר שנים
וזאת כשמתקיימות נסיבות מיוחדות
השופטת בן עמי מהמחוזי בירושלים קבעה
מהם רכיבי העדפת מרמה בפירוק
השופטת פלפל מהמחוזי בת"א קבעה
עיקול המוטל על נכס לצורך הבטחת חוב
צריך להיות ביחס סביר לגובה החוב


 
חובות
 חובות 
מאת: אילן חזני
המדריך המעשי השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עיסקי, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פרוק חברה.
הידעת שלכל בעיה של חובות כספיים יש פיתרון?
בספר זה תמצא מידע בעזרתו תוכל להבין את הבעיה ואת דרכי פתרונה, איך להימנע, איך להתמודד, איך להיחלץ ממצבים שונים של חובות כספיים ואיך לחזור למסלול חיים נורמטיבי.

גלובס

 

03-5252441 : בטלפון
hovot@outlook.co.il : או באימייל
על המשתמש באתר זה ובמידע המוצג בו לבדוק את התכנים המופיעים ולקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה כלכלית, משפטית או אחרת המסתמכת עליהם. המערכת איננה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר

!כל הזכויות שמורות ©