כונס נכסים kones.co.il
!!! פרסומת: "חובות" - המדריך השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עסקי, פשיטת רגל, פרוק חברה. להזמנת הספר הקישו כאן
הצטרפו לתפוצה פרסום באתר הוסיפו למועדפים פורום שלחו מייל מן העיתונות מי אנחנו ראשי
הליך פשיטת רגל
מבוא להוצאה לפועל
מדריך לחייב בהוצאה לפועל
מדריך לזוכה בהוצאה לפועל
מסלול של חברה בפרוק
פורטל המשפט הישראלי
הכנת תוכנית עסקית
זכויות עובדים בעסק שפשט רגל
פורום - שאלות ותשובות
(סכומים פטורים מעיקול (הגנת השכר
הכל על חתימת ערבות
שכר כונסים ומפרקים
קישורים לאתרים מומלצים
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ
חידוש רשיונות נהיגה לפושטי רגל
התמודדות עם חוב משכנתא
דיבידנד במליוני שקלים ממתין לנושים
מדריך לחייב בהוצאה לפועל
גולשים יקרים
ביום 16/05/2009 נכנס לתוקף החלק הארי של הרפורמה בהוצאה לפועל
המידע באתר רלוונטי לתקופה שלפני הרפורמה
לאחר בחינת פעילות ההוצאה לפועל לאחר הרפורמה
יעודכן המידע בדף זה בהתאם


מדריך לחייב בהוצאה לפועל

קבלת אזהרה

טרם נקיטת הליכי הוצאה לפועל, על הזוכה למסור אזהרה לחייב. חייב המקבל
אזהרה אודות פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו צריך לוודא כי הפרטים המופיעים
באזהרה הם פרטיו. אם אתה מכיר בחוב וביכולתך לפרוע אותו, עשה זאת תוך
20 יום מקבלת האזהרה, וכך תמנע הוצאות נוספות כגון שכר טרחת עו"ד
והוצאות בגין ההליכים שננקטו נגדך. אם לטענתך אינך חייב את החוב, הינך רשאי
.להתנגד בדרכים שיוצגו בהמשך

הליכים נגד החייב בהוצאה לפועל יכולת

עיכוב יציאה מהארץ

,אם מתעורר חשד שהחייב עומד לצאת את הארץ ויציאתו תסכל את גביית החוב
רשאי הזוכה להגיש בקשה לעיכוב יציאת החייב מהארץ, עוד בטרם חלוף מועד
,האזהרה או לאחריה. גם במקרה זה, על הזוכה לבסס היטב את נימוקיו לבקשה
שכן ראשי ההוצאה לפועל אינם ממהרים להגביל חירותו של אדם. כמו כן יש לצרף
לבקשה תמצית ממרשם האוכלוסין לגבי פרטיו האישיים של החייב. אם הבקשה
מאושרת, רשאי החייב להגיש בקשה להסרת עיכוב היציאה תמורת בטחונות
.מתאימים

עיקולים

אחד ההליכים בהם יכול הזוכה לנקוט כנגד החייב הוא עיקול .זוהי פעולה
משפטית כנגד הבעלים של נכס או של המחזיק בו ,אשר כל מטרתה היא להגביל
את היכולת של בעל או מחזיק הנכס לממש ,לסחור או להשתמש בנכס ,כדי
. שהזוכה יוכל לפרוע את החוב המגיע לו
קיימים מספר סוגי עיקולים :עיקול אצל צד ג) 'למשל מעביד ובנקים ,(עיקול
מקרקעין ,עיקול רכב ,אך סוג העיקול הנפוץ ביותר הוא עיקול מיטלטלין .הזוכה
יכול לעקל את המיטלטלין של החייב ולמכור אותם .מדובר במיטלטלין המצויים
'. בידי החייב עצמו וכן במיטלטלין המוחזקים בידי צד ג
מיטלטלין הם למעשה כל הנכסים השייכים לחייב, חוץ ממקרקעין. מדובר לא רק
בנכסים מוחשיים, אלא גם בזכויות קיימות וזכויות עתידיות, כגון זכות מכוח פסק
דין או זכות לקבל דמי שכירות. עם זאת, מונה חוק ההוצאה לפועל רשימת
,מיטלטלין אשר אינם ברי עיקול: מצרכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו, בגדים
מיטות, כלי מיטה, כלי אוכל ומטבח, כלי בית החיוניים למחיית החייב, תשמישי
קדושה, בנסיבות מסוימות גם כלים המשמשים את החייב לפרנסתו, וכן כלים
.ובעלי חיים אשר בשימוש נכה


מהי חקירת יכולת

אחת הדרכים העומדות לרשות ראש ההוצאה לפועל לבירור יכולתו הכלכלית של
החייב לפרוע את חובו היא חקירת יכולת. מטרת החקירה היא להתחקות אחר
יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב, הן לצורך קבלת החלטה אם להיעתר
.לבקשה לתת צו תשלומים והן לצורך נקיטת הליכים כנגד רכושו של החייב
ישנם מצבים בהם החייב מבקש להיחקר על יכולתו, בדרך כלל בעקבות בקשה
שהגיש לאיחוד כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו לצורך הכרזתו כחייב
מוגבל באמצעים, או לצורך החלטה בבקשה שהגיש לראש ההוצאה לפועל למתן
.צו לתשלומים
לעומת זאת, זוכה המבקש לזמן חייב לחקירת יכולת עושה זאת על מנת לאתר
זכויות ונכסים המצויים בחזקת החייב או צד ג'. המטרה העיקרית היא להפעיל
.לחץ על החייב לשלם את החוב בתשלומים חודשיים או באופן אחר
בחקירת יכולת על הנחקר מוטלת החובה להמציא לראש ההוצאה לפועל ולזוכה
מסמכים שונים המעידים על יכולתו ומצבו הכללי. כך, למשל, יש להמציא תלושי
משכורת עדכניים, חשבונות חשמל, טלפון, ארנונה, אישור על יתרות כספים
בחשבון הבנק של החייב, קרנות פנסיה, רשימת חובות, מידע על הכנסות בן הזוג
.ובני המשפחה האחרים הגרים עמו, רשימת הכנסות והוצאות ועוד
נטל הוכחת היכולת מוטל על החייב הנחקר. לפיכך יש חשיבות רבה לעובדת
המצאת המסמכים על ידי החייב. אם הוא לא המציא את המסמכים הנדרשים
ממנו להוכחת יכולתו, יראו בחייב כמי שלא עמד בנטל הוכחת יכולתו וכבעל חוב
.המשתמט מתשלום החוב הפסוק

כיצד מתנהלת חקירת יכולת

הנחקר מתייצב על דוכן העדים ומוזהר על ידי ראש ההוצאה לפועל לומר את
האמת ושאם לא יעשה כן הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק. בדרך כלל נחקר
החייב תחילה ע"י ראש ההוצאה לפועל, שחוקר את יכולתו בהסתמך על
המסמכים שצירף. בתום חקירת ראש ההוצאה לפועל ניתנת הרשות גם לזוכים
לנהל חקירה משלהם. בסיום מתבקשים החייב והזוכים לסכם בפני ראש ההוצאה
.לפועל את עמדותיהם, ולאחר מכן נותן ראש ההוצאה לפועל את החלטתו

פקודת מאסר

באפשרות הזוכה בתיק הוצל"פ להוציא פקודת מאסר כנגד החייב אך ורק אם
קיבל החייב אזהרה על פתיחת התיק ולא התייצב לחקירה, או שלא הגיש לראש
ההוצאה לפועל בקשה לצו חיוב בתשלומים, או שלא הגיש לראש ההוצאה לפועל
.התנגדות לביצוע השטר או פסק הדין, או לא שילם את מלוא החוב או התשלומים

ניתן לבקש הליך מאסר בחלוף 21 יום ממסירת האזהרה לחייב. הוצאת פקודת
.מאסר כרוכה באגרה, שתתווסף לחוב בתיק

התנגדות לביצוע שטר

במידה והינך טוען כי אתה לא חייב את הכסף עבור צ'ק או שטר חוב בגינו נפתח
.('תיק ההוצאה לפועל, ניתן להגיש התנגדות לביצוע שטר (צ'ק, שטר ביטחון וכד
ההתנגדות תיתמך בתצהיר שיפורטו בו העובדות והנימוקים. יש להגיש את
,ההתנגדות בהוצל"פ תוך 20 יום מקבלת האזהרה. לאחר הגשת ההתנגדות
יצווה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב ביצוע השטר נגד המתנגד ויעביר את
ההתנגדות לבית-המשפט. בית-המשפט שדן בהתנגדות, מוסמך לדחות אותה
ולתת פסק דין לטובת מבקש ביצוע השטר, או לקבל את ההתנגדות לביצוע. אם
.נדחתה ההתנגדות יימשכו הליכי ההוצאה לפועל

התנגדות לביצוע פסק דין

בבקשה זו יפרט החייב את הטענות והעובדות אשר מהן ניתן להסיק כי אכן אינו
חייב עוד למלא אחר פסק הדין או השטר. משמעות "טענת פרעתי" היא כי פרעתי
את החוב שלי לזוכה. מדובר אך ורק בטענת פירעון שהתגבשה לאחר מתן פסק
הדין. טענת פירעון שהתגבשה לפני מתן פסק הדין מקומה בבית-המשפט ולא
בהוצאה לפועל. נטל ההוכחה חל בדרך כלל על מי שטוען הטענה. חייב שהגיש
בקשה בטענת פרעתי, רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל לעכב נגדו את כל
ההליכים עד לסיום הבירור בבקשה לטענת הפירעון. אם המסמכים שצורפו יצביעו
על נכונות טענת פרעתי, יורה ראש ההוצל"פ על עיכוב ההליכים. הבקשה תועבר
לתגובת הזוכה, לאחר תגובתו ייקבע מועד לדיון ובסיום תתקבל ההחלטה ע"י
.ראש ההוצל"פ

בקשות לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל

%3 איחוד תיקים

.אחד הפתרונות במצב בו נפתחו נגד החייב מספר תיקים הוא איחוד תיקים
כלומר, איחוד כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגד החייב וריכוזם בתיק הוצאה
לפועל אחד. כנגד חוב זה ישלם החייב אחוז מסוים ממנו (בדרך כלל 3%) בכל
חודש, וסכום זה יחולק באופן יחסי בין התיקים. במסגרת תיק האיחוד לא ייכלל
חוב מזונות. הבקשה תוגש בלשכת ההוצאה לפועל בה נפתחו נגד החייב מרבית
.התיקים
:על החייב המגיש בקשה לאיחוד תיקים לעמוד במספר תנאים
א- הגשת בקשה אחת בלבד. כלומר, אם החייב הגיש בעבר בקשה שנדחתה, לא
יוכל להגיש בקשה נוספת אלא אם כן יוכיח כי ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים
.הגשת בקשה נוספת
ב- על החייב לשלם לפחות 3% מיתרת החוב בתיק עם הגשת הבקשה, ובהמשך
.בכל חודש בחודשו עד להחלטת ראש ההוצאה לפועל בבקשה לאיחוד תיקים
ג- על החייב חלה חובת הגילוי. בבקשתו עליו לגלות את כל המידע על רכושו
.וחובותיו ולגבות זאת במסמכים מאמתים
ד- ראש ההוצאה לפועל מחויב לאפשר לכל זוכה המעוניין בכך, להציג את עמדתו
.ביחס להגשת הבקשה
ה- ראש ההוצאה לפועל מחויב לערוך חקירת יכולת של החייב בטרם ייתן
.החלטתו בבקשה לאיחוד תיקים
ו- בקשה לאיחוד תיקים תתקבל רק לאחר שראש ההוצאה לפועל שוכנע כי החייב
.מסוגל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן מסוים, בדרך כלל 3 שנים
.חל איסור על חייב באיחוד תיקים לשלם לנושים שאינם כלולים בתיק האיחוד
.על חייב באיחוד תיקים יוטלו צווי ביניים, כגון צו עיכוב יציאה מהארץ

מוגבל באמצעים

חייב שאינו יכול לשלם את החוב במלואו או בשיעורים שנקבעו באזהרה ,יש
באפשרותו להגיש בקשה לתת צו לתשלום החוב בתשלומים בהתאם ליכולתו .את
הבקשה יש להגיש תוך 20יום ממועד קבלת האזהרה .לא ניתן להגיש בקשה כזו
. לגבי חוב מזונות
לבקשה יש לצרף הצהרה בה יפרט החייב את יכולתו הכלכלית. יש לפרט נכסים
והתחייבויות ולצרף סימוכין. בנוסף, יש לצרף כתב ויתור סודיות וראש ההוצאה
לפועל רשאי לעשות בו שימוש, אולם ישתמש בסמכותו זו אך ורק למטרת בדיקת
יכולתו הכלכלית של החייב. רצוי לצרף תצהיר המתאר את הנסיבות שהביאו
.להגשת הבקשה
לאחר הגשת בקשה זו על החייב לשלם את הסכום שהציע עד להחלטת ראש
הוצאה לפועל, בתנאי שכל תשלום לא יפחת ממאה שקלים
,ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על מסירת מידע נוסף או לזמן לחקירת יכולת
.לקבל את הבקשה או לדחות אותה
על חייב מוגבל באמצעים יוטלו צווי ביניים כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת
חשבונות הבנק והשימוש בצ'קים ובכרטיסי אשראי, איסור על הקמת חברה ועל
.ניהול חברה

פסק דין הצהרתי

פסק דין הצהרתי קיים על מנת להגן מפני עיקולים על רכוש של צד ג' הנמצא
ברשותו של החייב. למשל, מצב בו החייב גר אצל הוריו והנושה מעקל את
המיטלטלין בדירה. ההורים יכולים לטעון כי המיטלטלין שייכים להם, להציג
.מסמכים מתאימים וכך לא יוכל יותר הנושה לבצע עיקול מיטלטלין בביתם
פסק דין הצהרתי כזה יוגש בדרך כלל בבית-משפט שלום, תוך ציון מספרי תיק
ההוצל"פ שבהם נקטו פעולות או עלולים לנקוט פעולות כנגד הרכוש. כמובן שיש
.להגיש תצהיר מאומת במסמכים
אם עיקול המיטלטלין כבר בוצע, יש לבקש במסגרת פסק הדין ההצהרתי גם את
.החזרת הציוד המעוקל

חוב מזונות בהוצאה לפועל

סכום חוב מזונות

אם מתנהל נגד החייב בהוצאה לפועל תיק בגין חוב מזונות, יש לזכור כי החוב
יהיה צמוד ויכלול ריביות בהתאם לאמור בפסק הדין. כנ"ל לגבי פיגור בתשלום
המזונות. אם חוב המזונות הוא עבור הילדים, חובת תשלום המזונות תהיה עד
.שיגיעו לגיל 18, אלא אם נקבע אחרת בפסק הדין
,בשל חוב מזונות אין סכום מוגן מעיקול. גם קצבאות ביטוח לאומי ניתנות לעיקול
.מלבד קצבת הבטחת הכנסה

מאסר בגין חוב מזונות

במידה וחייב מסרב לשלם חוב מזונות, ניתן לאסור אותו עד לתקופה של 21 יום
גם ללא חקירת יכולת. זאת, לאחר שתישלח אזהרה לחייב והוא יובא בפני ראש
ההוצאה לפועל תוך 48 שעות. כמובן שהחייב רשאי לטעון את טענותיו בפני ראש
הוצאה לפועל, שיחליט על פי שיקול דעתו אם לממש את המאסר, לבטל אותו
.או לשנות אותו

חלוקת חוב המזונות

חייב רשאי להגיש בקשה לחלוקת חוב הפיגורים שצבר בתיק המזונות. במקרים
מסוימים, אם ראש ההוצאה לפועל השתכנע כי הסכומים אינם הולמים את יכולתו
של החייב או מטעמים אחרים שימצא לנכון, בסמכותו להפנות את הצדדים לבית
.המשפט על מנת לבקש שינוי בשיעורי התשלום שנקבעו

קיזוז חוב בהוצאה לפועל

כאשר חייב משלם תשלומים בתיק הוצאה לפועל, תשלומיו לא הולכים ישירות
לקיזוז החוב עצמו, אלא קודם לכן להחזר ההוצאות שהיו לזוכה בתיק. הסכומים
הראשונים שיתקבלו ישמשו לכיסוי האגרה ששילם הזוכה לפתיחת התיק, צמוד
.%4 למדד+ ריבית בגובה
לאחר שיכוסה סכום זה יועברו התשלומים לכיסוי שכר טרחה א+ב של עורך הדין
.%4 בתיק, צמוד למדד + ריבית בגובה
הסכומים הבאים שיתקבלו ישמשו לכיסוי ההוצאות הנוספות שהיו בתיק, כגון
איתור חייב, צו מאסר, עיקולים ואחסנת רכוש, גם הן בתוספת הצמדה וריבית
.%4 בגובה
.לאחר שיכוסו כל אלו, הסכומים הנותרים ישמשו לכיסוי החוב עצמו

ערעורים בהוצאה לפועל

.על כל החלטה של ראש ההוצאה לפועל ניתן לערער בבית-המשפט המחוזי
במקרה בו נתן ראש ההוצאה לפועל בגוף החלטתו רשות ערעור, ניתן לערער
.ישירות. במידה ואין בגוף ההחלטה רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור
בית-המשפט המחוזי רשאי לקבל את הערעור, לדחות אותו או לתת החלטה
.אחרתהצפיה במידע שבאתר אינה כרוכה בתשלום. האתר מנוהל ע"י
חזני אילן ושות', משרד עו"ד
טלפון 5252441-03
hovot@outlook.co.il אימייל
טיפול ע"י צוות מקצועי הכולל את עו"ד אילן חזני, כלכלן שהיה חוקר כלכלי בכיר לשעבר באגף כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים
משרדנו מציע פתרונות ליחידים וחברות שנקלעו להסתבכות כלכלית
תחומי עיסוק בין היתר: הסדרי נושים, כינוס נכסים, הבראת חברות, פרוק חברות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל
:מתנה לחג העצמאות
בנק לאומי למשכנתאות ישחרר
אלפי ערבים מחבותם
מתוך מעריב
ביהמ"ש העליון קבע כי זוגתו של
חייב בהוצאה לפועל היא דיירת מוגנת
בדירת מגורים הנמכרת על ידי כונס
מספרי טלפון ישירים למוקד הארצי
של ההוצאה לפועל שלאחרונה נקראת
רשות האכיפה והגבייה
*35592
073/2055000
טלפון נפרד למסלול המקוצר
02/6596777
פקס נפרד למסלול המקוצר
02/6596788
המחוז המוביל בכמות צווי הכינוס בשנה
האחרונה הוא מחוז ת"א בו ניתנו 1827
צווי כינוס נכסים שהם כ- 46.5% מכלל
צווי הכינוס בפריסה ארצית, אחריו
מחוז חיפה עם כ- 1239 צווי כינוס
מחוז ב"ש עם כ- 614 צווי כינוס
ומחוז ירושלים עם כ- 249 צווי כינוס
קובץ ובו רשימת חברות בפירוק מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
קובץ ובו רשימת פושטי רגל מעודכן ליום 07/10/2010
כפי שנמסר ע"י משרד המשפטים ובאחריותו
חוב אבוד אינו מהווה מחילה שעל החוב
הקישו כאן להורדת העתק מההחלטה
בקרו בפורטל המשפט הישראלי
www.Dinim.info
בית המשפט המחוזי בחיפה קבע
שלא ניתן לפנות מדירה בגלל חוב משכנתא
מבלי לתת דיור חלופי
השופט דוד רוזן מהמחוזי בחיפה קבע
- יש להמציא לחייבים הן את דוחות החניה
והן את אישור המסירה המקורי
השופט אבי זמיר מהמחוזי בת"א קבע
.ניתן לתת הפטר למרות שלא נבדקו הת.ח
ויש להתחשב בזמן ובנסיבות קשות
השופטת אלשיך מהמחוזי בת"א קבעה
ניתן לבטל הפטר גם אחרי מספר שנים
וזאת כשמתקיימות נסיבות מיוחדות
השופטת בן עמי מהמחוזי בירושלים קבעה
מהם רכיבי העדפת מרמה בפירוק
השופטת פלפל מהמחוזי בת"א קבעה
עיקול המוטל על נכס לצורך הבטחת חוב
צריך להיות ביחס סביר לגובה החוב


 
חובות
 חובות 
מאת: אילן חזני
המדריך המעשי השלם להתמודדות עם חובות כספיים, משבר עיסקי, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פרוק חברה.
הידעת שלכל בעיה של חובות כספיים יש פיתרון?
בספר זה תמצא מידע בעזרתו תוכל להבין את הבעיה ואת דרכי פתרונה, איך להימנע, איך להתמודד, איך להיחלץ ממצבים שונים של חובות כספיים ואיך לחזור למסלול חיים נורמטיבי.

גלובס

 

03-5252441 : בטלפון
hovot@outlook.co.il : או באימייל
על המשתמש באתר זה ובמידע המוצג בו לבדוק את התכנים המופיעים ולקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה כלכלית, משפטית או אחרת המסתמכת עליהם. המערכת איננה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר

!כל הזכויות שמורות ©